Strategi og handlingsplan

Strategi for Frivilligcenter Langeland 2022

 Organisering 

Frivilligcenter Langeland er en forening, som ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som varetager den overordnede strategiske ledelse af frivilligcentret og repræsenterer foreningen i alle forhold. Derudover har centret et sekretariat, som består af to årsværk.

Formål:

Frivilligcenter Langelands formål er systematisk at arbejde med erfaringsudveksling og netværksdannelse på frivilligområdet, hvor centret endvidere er det naturlige omdrejningspunkt for synliggørelse af frivilligheden, rekruttering af frivillige, udvikling af nye områder for frivilligt socialt arbejde og desuden støtter de frivillige foreninger i forbindelse med fundraising, uddannelse, praktisk hjælp og endelig tilbyder gode fysiske rammer for forskellige typer af aktiviteter.

Frivilligcenter Langelands kerneopgaver: 

 • At sikre gode vilkår for den enkelte borgers deltagelse i meningsfyldt frivilligt arbejde og i meningsfulde fællesskaber
 • At understøtte og styrke de lokale foreningers arbejde og initiativer
 • At bidrage til at samarbejde mellem borgere, foreninger og kommune skal være naturligt og nemt

 Værdigrundlag 

Frivilligcenter Langeland er en organisation for alle, som går ind for sociale fællesskaber og frivillige indsatser. Åbenhed, fællesskab og inklusion er derfor kerneværdier i vores arbejde og daglige drift.

Disse værdier tilskynder, at vi:

 • Indgår i og opsøger dialog med alle borgere og aktører på hele Langeland
 • Giver alle borgere og aktører en individuel behandling og selvstændig rolle, som synliggør og styrker netop deres ressourcer og behov
 • Mødes på tværs – i forhold til foreningstyper, sociale lag, aldersforskelle og geografi
 • Sikrer foreningernes og kommunens opbakning og velvilje til centrets virke

Derudover sætter vi en værdi i at arbejde udviklingsorienteret, hvilket tilskynder, at vi:

 • Evaluerer vores indsatser og anlægger nye vinkler og metoder, hvor det er er nødvendigt
 • Samarbejder bredt for at sikre vidensdeling samt styrker og forankrer den frivillige indsats
 • Er opdaterede på viden og muligheder – og videregiver denne gennem råd og vejledning
 • Skaber helhed og overblik over den frivillige verden

Strategiske målsætninger

Langsigtede mål (realiserbare 5 år ude i fremtiden)

Strategiske målsætninger i 2022

Mål ift. temaet mangfoldighed

Vi vil have en mangfoldig medlems- og brugersammensætning ift. enkeltindivider, foreningstyper og øvrige medlemmer såsom virksomheder og netværk.

·        Vi vil udsende et tilbud om medlemskab til minimum 30 interessenter og foreninger hjemmehørende i Langeland Kommune.

·        Vi vil rekruttere 5 nye medlemsforeninger

Vi vil sikre en højere andel af borgere i udsatte positioner som frivillige i lokale organisationer og/eller aktiviteter

·        Vi vil gennemføre 25 samtaler med borgere 65+ via SeniorCentralen, med det formål at aktivere/engagere flere ældre i frivillige fællesskaber (Projekt Langelands ressourcer – flere med i fællesskabet)

·        Vi vil facilitere tre selvhjælpsgrupper/netværk

·        Vi vil påbegynde samarbejde med socialpsykiatrien i Langeland Kommune omkring brobygning af borgere til foreningslivet

Vi vil sikre at alle borgere over 15 år oplyses om muligheden for at blive en del af det frivillige miljø i kommunen.

·        Vi vil holde fokus på rekruttering af frivillige til lokale foreninger og generel formidling af frivillighed – særligt med henblik på unge og nytilflyttere - bl.a. ved at:

o   Arbejde videre med at gennemføre ”Frivillighed på skoleskemaet” i samarbejde med Ørstedskolen

o   Afprøve en fremgangsmåde for oplysning om deltagelse i foreningslivet målrettet tilflyttere i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget og kommunen.

Mål ift. temaet kvalitet

Vi vil facilitere minimum ét fagligt/målgruppe-orienteret netværk

·        Vi vil facilitere et børne, unge og familienetværk på tværs af kommunen og foreningsliv.

Mål ift. temaet brobygning og samarbejde

Vi vil være en naturlig katalysator ift. udviklingen af nye samarbejder samt idégenerering og aktivitetsudvikling mellem medlemsforeninger, kommunen og øvrige aktører.

·        Vi vil afholde to netværksaktiviteter med fokus på vidensdeling og udvikling af samarbejde på tværs af foreninger, kommunen og øvrige aktører

·        Vi vil afholde eller facilitere minimum et kursus eller workshop

·        Vi vil afholde minimum to sociale aktiviteter i huset

·        Vi vil holde et samarbejdsmøde med kommunen (direktionen/ledelsen og kommunalbestyrelsen) og efterfølgende opfølgningsmøde med kontaktperson i kommunen

·        Vi vil sikre at minimum to arrangementer, kurser, fællesmøder e.l. foregår i nord og syd og gerne i samarbejde med lokale aktører.

Vi vil udvikle effektive metoder for brobygning for borgere mellem kommunale indsatser og muligheder i foreningslivet.

·        Vi vil foretage en evaluering og evt. tilpasning af samarbejde med træningsafdelingen/forebyggelsen i Sundhedshuset

·        Vi vil foretage en evaluering og evt. tilpasning af samarbejde med kommunens demenskoordinator vedr. netværksaktiviteter for demensramte og pårørende

Frivilligcenter Langeland vil være kendt og synlig i hele kommunen, således at vi er en naturlig samarbejdspartner for både eksisterende og nye foreninger.

·        Vi vil nedsætte en intern arbejdsgruppe, som arbejder med synlighedsinitiativer

·        Vi vil sikre 25 nye personer skrives op til nyhedsbrevet (svarende til 241 personer i alt)

·        Vi vil deltage i fire lokale events og arrangementer (fx byfester/kulturdage), hvilket indarbejdes i årsplanen

·        Vi vil oprette minimum 60 opslag på Facebook

·        Vi vil have minimum 12 artikler og 2 annoncer i Øboen/Fyns Amts Avis

Vi vil samarbejde med ”Landsbyklyngen - Vi samler enderne”, hvor det er relevant at skabe brede fælles initiativer og opgaveløsning inden for den frivillige verden.

·        Vi vil understøtte initiativer igangsat af Landsbyklyngen. Herunder særligt:

-        Kalenderen: Det sker på Langeland

-        Fællesskabets Folkemøde

Mål ift. temaet strategisk ledelse og organisering

SeniorCentralen skal være en integreret del af Frivilligcenter Langelands arbejde med vejledning af borgere

·        Vi vil etablere en gruppe frivillige seniorguides og en arbejdsgang, som sikrer forankring af SeniorCentralen

En del af Frivilligcenter Langelands administrative opgaver ifm. foreningsservice skal varetages af frivillige fx lokalebooking og print.

·        Vi vil udarbejde en plan for hvordan arbejdet kan varetages af frivillige