Strategi og handlingsplan

Strategi for Frivilligcenter Langeland 2020

Organisering

Frivilligcenter Langeland er en selvejende forening, som ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som varetager den overordnede strategiske ledelse af Frivilligcentret og repræsenterer foreningen i alle forhold. Derudover har centret et sekretariat, som består af to fastansatte medarbejdere og en deltidsansat.

Formål

Frivilligcenter Langelands formål er at være det lokale videns- og ressourcecenter, som understøtter, styrker og udvikler et mangfoldigt frivilligmiljø på Langeland. Centret har til sigte at stå til rådighed for alle borgere med interesse i det frivillige sociale område, for herved at fremme deltagelsen i det frivillige arbejde på Langeland. Frivilligcentret er de frivillige sociale foreningers stemme, som kan motivere skabelsen af en identitet som frivillig og/eller bruger af et frivilligt initiativ, samt sætte fokus på værdien af frivilligt arbejde som et middel til øget livskvalitet og lokal sammenhængskraft.

Vores vision

Frivilligcenter Langelands overordnede vision er at bidrage til et inkluderende, mangfoldigt, ansvarsfuldt og meningsbærende samfund, hvor alle borgere – yngre som ældre – finder mening i at udfolde sig via frivilligt arbejde. Vores vision indbefatter at:

• Understøtte og styrke foreningernes arbejde og initiativer
• Samarbejde mellem borgere, foreninger og kommune skal være naturligt og nemt
• Styrke den sociale sammenhængskraft og det aktive medborgerskab
• Arbejde innovativt med deltagelse, tværfagligt samarbejde og organisationsformer

Mission

Vores mission er at arbejde for en stærk helhedsorienteret frivillig social indsats ved at:

• Sikre gode vilkår for deltagelse i meningsfyldt frivilligt socialt arbejde
• Nedbryde barrierer for at indgå i frivilligt arbejde - både som frivillig og bruger
• Fremme netværksskabelse og samarbejde mellem aktører inden for det frivillige område for herved at bidrage til en sammenhængende frivillig social indsats
• Være en naturlig sparringspartner ved opstart af ny initiativer, samarbejder og netværk
• Opbygge kapacitet og styrke kvaliteten i det frivillige arbejde

Værdigrundlag

Frivilligcenter Langeland er en organisation for alle, som går ind for sociale fællesskaber og frivillige indsatser. Åbenhed, fællesskab og inklusion er derfor kerneværdier i vores arbejde og daglige drift.

Åbenhed, deltagelse, fællesskab og rummelighed tilskynder, at vi:

• Indgår i og opsøger dialog med alle borgere og aktører på hele Langeland
• Giver alle borgere og aktører en individuel behandling og selvstændig rolle, som synliggør og styrker netop deres ressourcer og behov
• Mødes på tværs – i forhold til foreningstyper, sociale lag, aldersforskelle og geografi
• Sikre foreningernes og kommunens opbakning og velvilje til centrets virke

Derudover sætter vi en værdi i at arbejde udviklingsorienteret, hvilket tilskynder, at vi:

• Evaluerer vores indsatser og anlægger nye vinkler og metoder, hvor det er er nødvendigt
• Samarbejder bredt for at sikre vidensdeling samt styrke og forankre den frivillige indsats
• Er opdaterede på viden og muligheder – og videregiver gennem råd og vejledning
• Skaber helhed og overblik over den frivillige verden


Strategiske målsætninger

Langsigtede mål (realiserbare ca. 5 år ude i fremtiden)

Mål ift. samarbejde:
• Frivilligcenter Langeland samarbejder med ”Landsbyklyngen - Vi samler enderne”, hvor det er relevant at skabe brede fælles initiativer og opgaveløsning inden for den frivillige verden.
• Frivilligcenter Langeland er en naturlig katalysator ift. udviklingen af nye samarbejder samt idégenerering og aktivitetsudvikling mellem medlemsforeninger, kommunen og øvrige aktører.
• Frivilligcenter Langeland vil bidrage til implementeringen af Langeland Kommunes Frivillighedspolitik, hvor det er relevant.

Mål ift. synlighed:
• Frivilligcenter Langeland er kendt og synlig i hele kommunen, således at vi er en naturlig samarbejdspartner for både eksisterende og nye foreninger. Det er herunder en målsætning, at alle borgere over 18 år oplyses om muligheden for at blive en del af det frivillige miljø i kommunen.

Mål ift. økonomi:
• Frivilligcenter Langeland har sikret økonomien for to fuldtidsansatte for minimum 2 år frem + økonomi til en deltidsansat

Mål ift. selvhjælpstilbud:
• Det er afklaret, hvorvidt der er behov for at Frivilligcenter Langeland driver tilbud om selvhjælpsgrupper
• Det er afklaret, hvordan et selvhjælpstilbud i Frivilligcenter Langeland kan drives på bedst mulig vis – herunder finansiering

Mål ift. rekruttering:
• Alle sociale foreninger på Langeland med behov for foreningsservice er medlem af frivilligcentret
• Vi har en mangfoldig medlems- og brugersammensætning ift. enkeltindivider, foreningstyper og øvrige medlemmer såsom virksomheder og netværk.
• Vi har sikret en højere andel af udsatte borgere som frivillige i lokale organisationer og/eller aktiviteter
• Vi har bidraget til rekrutteringen af frivillige i lokale foreninger

Kortsigtede mål (realiserbare indenfor 2020):

Mål ift. samarbejde:
• Vi har afholdt to netværksmøder for medlemsforeningerne
• Vi har afholdt minimum to fælles sociale aktiviteter i huset
• Vi har afholdt to samarbejdsmøder med kommunen (direktionen/ledelsen og kommunalbestyrelsen)
• Vi har igangsat en dialog med foreninger og uformelle fællesskaber med det formål at blive klogere på praksis. Særligt med henblik på hvordan flere ældre får en aktiv rolle i fællesskaber (Projekt Langelands ressourcer – flere ind i fællesskabet)
• Vi har bidraget aktivt i ”Landsbyklyngen – Vi samler enderne”s arbejde, herunder faciliteret instruktion af den fælles kalender ”Det sker på Langeland”
• Vi har i samarbejde med kommunen gennemført følgende tiltag vedr. Frivillighedens Pris:
       o Der er skabt afklaring vedr. kriterier for modtagelse af prisen (jf. kommunes frivillighedspolitik)
       o Der er udarbejdet en guideline eller et simpelt skema, som skal gøre det nemmere for borgere at indstille kandidater, og der skal være mulighed for vejledning i Frivilligcentret.
       o Der er skabt øget synlighed omkring prisen

Mål ift. synlighed (borgernes kendskabsgrad til Frivilligcenter Langeland):
• 25 nye individer har skrevet sig op til nyhedsbrevet (svarende til 225 individer i alt)
• Vi har deltaget i fire lokale events og arrangementer (fx byfester/kulturdage), hvilket indarbejdes i årsplanen
• Vi har minimum 60 opslag på Facebook
• Vi har minimum 12 artikler og 2 annoncer i Øboen/Fyns Amts Avis
• Vi har været til stede med ”frivilligcenter-satellitter” i nord og syd.

Mål ift. økonomi:
• Vi har fundraised lønkroner til to fastansatte i 2020/2021
• Vi har sikret én lokal rabatordning til Frivilligcentret og vores medlemsforeninger

Mål ift. rekruttering:
• Vi har udsendt et tilbud om medlemskab til alle interessenter og foreninger på vores interessentliste, hvor vi gør opmærksom på, at alle nu kan blive medlem af Frivilligcentret, såfremt de kan tilskrive sig vores værdigrundlag
• Vi har fået 5 nye medlemsforeninger
• Vi har 3 frivillige i en husgruppe
• Vi har igangsat og afprøvet metoder, som skal aktivere flere ældre i frivillige fællesskaber (Projekt Langelands ressourcer – flere med i fællesskabet)
• Vi har øget fokus på rekruttering af frivillige til lokale foreninger og generel formidling af frivillighed – særligt med henblik på unge og nytilflyttere - bl.a. ved at:
       o Der faciliteres 20 opslag på frivilligjob.dk bl.a. ved at foreninger inviteres til en workshop i brugen af frivilligjob.dk og kendskab til portalen øges via nyhedsbrevet og Facebook
       o Der arbejdes videre med ”Frivillighed på skoleskemaet” i samarbejde med Ørstedskolen
       o Der arbejdes på samarbejde med kommunen vedr. nytilflyttere
       o Unge studerende på Langeland informeres om muligheden for at skabe mødested i Frivilligcenter Langeland
       o Kommunens procedure for henvendelser vedr. frivillighed inkluderer information om Frivilligcenter Langeland

Mål ift. ledelse og organisering:
• Der er udarbejdet et selvevalueringsværktøj, som indikerer kvaliteten af Frivilligcentrets virke (i samarbejde med FriSe)
• Der er gennemført en lovpligtig APV
• Vi har afrapporteret til VELUX FONDEN på udviklingen i projekt ”Langelands Ressourcer – Flere ind i fællesskabet”
• Der er udarbejdet en frivilligpolitik for frivillige, som løser opgaver for Frivilligcentret

Sammenhæng og opfølgning:
Det er tanken med de kortsigtede mål, at de skal bidrage til opfyldelsen af de langsigtede mål. De kortsigtede mål er valgt på baggrund af, hvilke nye aktiviteter og initiativer som er blevet debatteret og igangsat i 2019, og som kan videreføres i 2020 og samtidig bidrage til opfyldelsen af de langsigtede mål. Der vil løbende blive indsamlet data ift. de kortsigtede mål, som vil blive evalueret i udgangen af 2020. På samme tidspunkt vil der blive udarbejdet nye målsætninger for 2021, således, at vi årligt sikrer os, at vi nærmer os vores langsigtede målsætninger. Evalueringen af de kortsigtede mål vil fremgå i Frivilligcentrets årsskrift.