Strategi og handlingsplan

Strategi for Frivilligcenter Langeland 2018

Organisering
Frivilligcenter Langeland er en selvejende forening, som ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, som varetager den overordnede strategiske ledelse af frivilligcentret og repræsenterer foreningen i alle forhold. Derudover har centrets et sekretariat, som består af to fastansatte medarbejdere. En daglig leder, som er ansat 37/ugen og som varetager den daglige drift af centret samt en projektkoordinator, som er ansat 32/ugen og er ansvarlig for centrets selvhjælps-aktiviteter.

Formål
Frivilligcenter Langelands formål er at være det lokale videns- og ressourcecenter som understøtter, styrker og udvikler et mangfoldigt frivilligmiljø på Langeland. Centret har til sigte at stå til rådighed for alle borgere med interesse i det frivillige sociale område, for herved at fremme deltagelsen i det frivillige arbejde på Langeland. Frivilligcentret er de frivillige sociale foreningers stemme, som kan motivere skabelsen af en identitet som frivillig og/eller bruger af et frivilligt initiativ, samt sætte fokus på værdien af frivilligt arbejde som et middel til øget livskvalitet og lokal sammenhængskraft.

Vores vision
Frivilligcenter Langelands overordnede vision er at bidrage til et inkluderende, mangfoldigt, ansvarsfuldt og meningsbærende samfund, hvor alle borgere – yngre som ældre – finder mening i at udfolde sig via frivilligt arbejde. Vores vision indbefatter at:

• Understøtte og styrke foreningernes arbejde og initiativer
• Samarbejde mellem borgere, foreninger og kommune skal være naturligt og nemt
• Styrke den sociale sammenhængskraft og det aktive medborgerskab
• Arbejde innovativt med deltagelse, tværfagligt samarbejde og organisationsformer

Mission
Vores mission er at arbejde for en stærk helhedsorienteret frivillig social indsats ved at:

• Sikre gode vilkår for deltagelse i meningsfyldt frivilligt socialt arbejde
• Nedbryde barrierer for at indgå i frivillige arbejde - både som frivillig og bruger
• Fremme netværksskabelse og samarbejde mellem aktører indenfor det frivillige område for herved at bidrage til en sammenhængende frivillig social indsats
• Være en naturlig sparringspartner ved opstart af ny initiativer, samarbejder og netværk
• Opbygge kapacitet og styrke kvaliteten i det frivillige arbejde

Værdigrundlag
Frivilligcenter Langeland er en organisation for alle, som går ind for sociale fællesskaber og frivillige indsatser. Åbenhed, fællesskab og inklusion er derfor kerneværdier i vores arbejde og daglige drift. 

Åbenhed, deltagelse, fællesskab og rummelighed tilskynder, at vi:

• Indgår i og opsøger dialog med alle borgere og aktører på hele Langeland
• Giver alle borgere og aktører en individuel behandling og selvstændig rolle, som synliggører og styrker netop deres ressourcer og behov
• Mødes på tværs – i forhold til foreningstyper, sociale lag, aldersforskelle og geografi
• Sikre foreningernes og kommunens opbakning og velvilje til centrets virke

Derudover sætter vi en værdi i at arbejde udviklingsorienteret hvilket tilskynder, at vi:

• Evaluerer vores indsatser og anlægger nye vinkler og metoder, hvor det er er nødvendigt
• Samarbejder bredt for at sikre vidensdeling samt styrke og forankre den frivillige indsats
• Er opdaterede på viden og muligheder – og videregiver gennem råd og vejledning
• Skaber helhed og overblik over den frivillige verden


Strategiske målsætninger
Langsigtede mål (realiserbare ca. 5 år ude i fremtiden)

Mål ift. samarbejde:
• Langeland Kommune har fået et Frivilligråd eller andet kommunalt civilsamfundsnetværk, hvor de forskellige frivillige kræfter i kommunen kan samles om fælles initiativer og opgaveløsninger
• Frivilligcenter Langeland er den naturlige katalysator ift. udviklingen af nye samarbejder samt idé generering og aktivitetsudvikling mellem medlemsforeninger, kommunen og øvrige aktører.

Mål ift. synlighed:
• Frivilligcenter Langeland er kendt og synlig i hele kommunen, således, at vi er den naturlige samarbejdspartner for både eksisterende og nye foreninger. Det er herunder en målsætning, at alle borgere over 18 år får et tilbud om at blive en del af det frivillige miljø i kommunen.
Mål ift. økonomi:
• Frivilligcenter Langeland har sikret økonomien for to fuldtidsansatte for minimum 2 år frem + økonomi til en kontoransat/flexjobber.

Mål ift. rekruttering:
• Alle sociale foreninger på Langeland med behov for foreningsservice er medlem af frivilligcentret
• Vi har en mangfoldig medlems- og brugersammensætning ift. enkelt individer, foreningstyper og øvrige medlemmer så som virksomheder og netværk.
• Vi har sikret en højere andel af udsatte borgere som frivillige i lokale organisationer og/eller aktiviteter
• Vi har bidraget til rekrutteringen af frivillige i lokale foreninger

Kortsigtede mål (realiserbare indenfor 2018):

Mål ift. samarbejde:
• Vi har afklaret, om vi skal have et frivilligråd
• Vi har afholdt to netværksmøder for medlemsforeningerne
• Vi har afholdt minimum en fælles social aktivitet i huset fx en sommerfest
• Vi har afklaret, om der er interesse blandt foreningerne for en fælles aktivitetskalender

Mål ift. synlighed:
• 50 nye individer har skrevet sig op til nyhedsbrevet (svarende til 182 i alt)

Mål ift. Økonomi:
• Vi har fundraised til flere lønkroner i 2018/2019
• Vi har sikret én lokal rabatordning til frivilligcentret og vores medlemsforeninger

Mål ift. rekruttering:
• Vi har lavet en oversigt over alle interessenter og foreninger i kommunen og besøgt to potentielle nye medlemmer i henholdsvis nord og syd
• Vi har fået 5 nye medlemsforeninger
• Vi har 5 frivillige i en husgruppe
• Vi har fået 2 virksomheder som medlemmer
• Vi har opstartet ét initiativ med fokus på udsatte borgere og/eller rekruttering af frivillige til lokale foreninger
• Vi har lavet 1 – 2 initiativer for borgere under 30.

Sammenhæng og opfølgning:
Det er tanken med de kortsigtede mål, at de skal bidrage til opfyldelsen af de langsigtede mål. De kortsigtede mål er valgt på baggrund af, hvilke nye aktiviteter og initiativer som er blevet debatteret og igangsat i 2017, og som kan videreføres i 2018 og samtidig bidrage til opfyldelsen af de langsigtede mål. Der vil løbende blive indsamlet data ift. de kortsigtede mål, som vil blive evalueret i udgangen af 2018. På samme tidspunkt vil der blive udarbejdet nye målsætninger for 2019, således, at vi årligt sikrer os, at vi nærmer os vores langsigtede målsætninger. Evalueringen af de kortsigtede mål vil fremgå i frivilligcentrets årsskrift.